День: 11.04.2018

“Повертайтеся, не бийте ноги!”

Хліб­ний кі­оск бі­ля цен­траль­но­го вхо­ду не­діль­но­го рин­ку ві­до­мий ба­га­тьом. Са­ме тут мож­на прид­ба­ти хліб та сві­жу здо­бу піс­ля сьо­мої ран­ку. А ще при­міт­ний він сво­єю не­ор­ди­нар­ною про­дав­чи­нею Ва­лею, яка знає все і всіх. На­віть з нез­на­йо­ми­ми во­на лег­ко зна­хо­дить кон­такт, ав­то­ри­тет­но ра­дить, який хліб най­смач­ні­ший. Ар­гу­мен­ти не­спрос­тов­ні: “Я й са­ма […]

Покляніться!

По­не­ді­лок. Близь­ко вось­мої ран­ку. Цен­траль­на ра­йон­на лі­кар­ня. Ла­бо­ра­то­рія. А чер­га… Де кі­нець? “Пи­тай­те он в тих, хто си­дить по ко­ри­до­ру”. 8.10. За­галь­ний ана­ліз кро­ві зда­ли двоє. Ла­бо­рант один. Який ти по по­ряд­ку – по­ра­ху­ва­ти не­мож­ли­во, бо хтось від­хо­дить зай­ня­ти чер­гу до вузь­коп­ро­філь­них спе­ці­а­ліс­тів, хтось пос­пі­шає на флю­о­рог­ра­фію – підій­шов час. […]

“Вам допомогти?”

Ве­чір. Пе­рех­рес­тя Чер­кась­кої і Сі­чо­вої. Бі­ля про­дук­то­во­го ма­га­зи­ну пен­сі­о­нер на ін­ва­лід­но­му віз­ку на­ма­га­єть­ся од­ні­єю ми­ли­цею діс­та­ти ін­шу, що впа­ла на до­ро­гу. Під­тяг­ти-то він її під­тяг, а от на­хи­ли­ти­ся і взя­ти – ні­як. На ган­ку ма­га­зи­ну бай­ду­же  по­тя­гу­ва­ли пи­во двоє мо­ло­ди­ків. Ву­ли­цею Чер­кась­ка пря­му­ва­ла дів­чи­на ро­ків 17-и, слу­ха­ю­чи му­зи­ку че­рез на­вуш­ни­ки. […]

Вилікує “Златокрай”!

Ап­те­ка на Са­до­во­му. Стур­бо­ва­на ма­ту­ся про­сить мазь від син­ців. Ап­те­кар­ка роз­пи­тує, яко­го по­ход­жен­ня си­нець, на якій час­ти­ні ті­ла – м’я­зо­вій чи кіс­тко­вій, якої дав­нос­ті то­що. Знер­во­ва­на жін­ка тер­пля­че від­по­ві­ла на всі пи­тан­ня, а по­тім ви­па­ли­ла: “Не знаю, ко­ли во­на та­ке впо­ро­ла, але ко­ли при­ї­ха­ла з ро­бо­ти, у неї бу­ли пух­лі […]

Жартун бахілкін

Автоматичні пристрої з видачі грошей, а попросту банкомати, вже настільки вписалися в наше життя, що сьогодні вже важко й згадати перший день знайомства з ними. Проте іноді трапляються курйозні ситуації з тими, хто вже звик бути з цими машинами на «ти». Звичайно, смішно й весело стає глядачам у черзі, а […]