День: 17.08.2018

Зне­ва­га чи жа­лість?

Лі­то. Спе­ка. Обід­ній час. У Ме­мо­рі­аль­но­му парку – ти­ша, про­хо­ло­да, спо­кій. Йо­го зе­ле­на те­ри­то­рія по­ме­ре­жа­на сте­жеч­ка­ми – для зруч­нос­ті. І пе­ре­хо­жим бай­ду­же, зас­ні­же­ні во­ни чи слизь­кі піс­ля до­щу – так швид­ше і ко­рот­ший шлях. Щод­ня у за­тін­ку ши­ро­ких ті­нис­тих алей мож­на по­ба­чи­ти ма­тусь з ві­зоч­ка­ми, літ­ніх под­ру­жок, які по­ба­за­ру­ва­ли, служ­бов­ців, […]

НЕЗ­РУЧ­НІ ПИ­ТАН­НЯ пер­шо­му зас­туп­ни­ку місь­ко­го го­ло­ви Оле­го­ві Мас­лу:

Ба­га­то меш­кан­ців Зо­ло­то­но­ші не мо­жуть зро­зу­мі­ти, на пер­ший пог­ляд, оче­вид­них ре­чей, вва­жа­ю­чи та­ку пос­та­нов­ку пи­тан­ня нес­пра­вед­ли­вою. Мож­ли­во, прос­то че­рез те, що не зна­ють йо­го су­ті або до кін­ця не ро­зу­мі­ють. Мо­ва йде ось про що. Влас­ник при­ват­ної са­ди­би має при­ва­ти­зо­ва­ну ді­лян­ку, на якій сто­їть йо­го бу­ди­нок і за яку він […]

До гончарної майстерні завітали діти із Запоріжжя

У понеділок на зап­ро­шен­ня ук­ра­їнсь­ко-аме­ри­кансь­кої фун­да­ції “Ше­пердз Фа­ун­дейшн Ук­ра­ї­на” до Зо­ло­то­но­ші при­бу­ло 40 ді­тей-ау­тис­тів із За­по­ріж­жя, щоб від­по­чи­ти і оз­до­ро­ви­ти­ся у та­бо­рі “Мак­си­мум”. Во­ни – ви­хо­ван­ці цен­тру “Прометей”. То­го ж дня Люд­ми­ла Не­лі­на зус­трі­ла­ся з ма­лень­ки­ми гос­тя­ми і їх­ні­ми тре­не­ра­ми-ви­хо­ва­те­ля­ми. – Я бу­ла вра­же­на. Ме­ні хо­ті­ло­ся пла­ка­ти, – не мо­же […]