День: 22.08.2018

У Ковтунах ходили мамонти

Під час екскурсії краєзнавчим музеєм ім. М. Ф. Пономаренка, погляди юних школяриків постійно чіплюється за експонат, який лежить на горішній полиці замкнений у скляній шафі. Це – величезні кістки. Кому вони належали?  – Мамонтам, – з посмішкою відповідає всезнаючий екскурсовод культурно-освітнього закладу Віта Ямборська. І додає: – Виявляється ці величезні […]

«Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві…» (Т. Шевченко)

Ці ряд­ки ве­ли­ко­го Коб­за­ря із цик­лу “В ка­зематі” лю­бив ци­ту­ва­ти наш зем­ляк, на­чаль­ник нав­чаль­но­го цен­тру під­го­тов­ки мо­лод­ших спе­ці­а­ліс­тів Дер­жав­ної при­кор­дон­ної служ­би Ук­ра­ї­ни у се­ли­щі Орша­нець пол­ков­ник Ігор Мо­мот, який за­ги­нув у лип­ні 2014 ро­ку внас­лі­док ра­кет­ної ата­ки бі­ля Зеле­но­піл­ля. Са­ме ці сло­ва зву­ча­ли у під­сві­до­мос­ті протя­гом всі­єї роз­мо­ви із зо­ло­то­ніс­цем […]

Ос­тан­ню крап­ку у цій спра­ві ще не пос­тав­ле­но

У хо­ді ві­зи­ту зас­туп­ни­ка мі­ніс­тра юс­ти­ції з пи­тань дер­жав­ної ре­єс­тра­ції Оле­ни Сук­ма­но­вої на ПІІ “Еко­нія” місь­кий го­ло­ва Ві­та­лій Вой­це­хівсь­кий за­я­вив про чер­го­ву рей­дерсь­ку ата­ку на ще од­не під­при­ємс­тво Зо­ло­то­но­ші. У 2016 ро­ці дер­жав­ний ре­єс­тра­тор Сви­дівсь­кої сіль­ської ра­ди К. О. Ду­ді­на-Бог­да­но­ва за­ре­єс­тру­ва­ла пра­во влас­нос­ті Обл­спо­жив­спіл­ки на не­ру­хо­ме май­но, що зна­хо­дить­ся на […]