День: 11.09.2018

“Стоп ам­бро­зія” у тес­то­во­му ре­жи­мі

На черговій сесії у міській раді на­чаль­ник уп­рав­лін­ня жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва Олек­сандр Фло­рен­ко від­зві­ту­вав про ап­ро­ба­цію 20 літ­рів но­во­го еко­ло­гіч­но без­печ­но­го та не­ток­сич­но­го за­со­бу бо­роть­би з бур­’я­ном “Стоп ам­бро­зія” віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка. Вип­ро­бу­ван­ня прой­шли у ра­йо­ні цен­траль­но­го ста­ді­о­ну, ре­зуль­та­ти об­роб­ки бу­ли втіш­ни­ми. То­му біль­ша пар­тія пре­па­ра­ту бу­де за­куп­ле­на для бо­роть­би з  цим […]

Золотонісці вітають німецьку делегацію

Сьогодні до Золотоноші завітали партнери з Німеччини. У планах дружнього візиту – відвідання машинобудівного заводу ім. Лепсе та лікеро-горілчаного підприємства «Златогор». Мер німецького міста Плауен приїхав з професором і керівником організації, яка займається утилізацією сміття і екологічними проектами в ЄС . В Європі вони впровадили не один подібний проект і […]

Чи вар­ті якісь 22 грив­ні зат­ра­че­ної людсь­кої пра­ці?

Хто з нас не на­рі­кав сьо­год­ні на го­ри сміт­тя у лі­сах, пар­ках, пля­жах, рів­ча­ках та ін­ших міс­цях? Хто не спос­те­рі­гав за тим, як ком­па­нія шаш­лич­ни­ків, виб­рав­ши єди­не чис­те міс­це на при­ро­ді, за­ли­шає йо­го спап­лю­же­ним? Та й уза­га­лі, зі сміт­тям ко­жен з нас звик ма­ти спра­ву, бо ж во­но є зви­чай­ним […]