День: 25.09.2018

Но­ви­на жи­ве до­ти, по­ки нав­ко­ло неї рос­туть чут­ки

НЕЗ­РУЧ­НЕ ПИ­ТАН­НЯ го­лов­но­му лі­ка­рю КП “Зо­ло­то­нісь­кий місь­кий центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги” Ві­рі АН­ТО­НО­ВІЙ: Ві­до­мо, що здо­ров­’я – най­біль­ша цін­ність не ли­ше ок­ре­мої лю­ди­ни, а й усьо­го сус­піль­ства. То­му ця те­ма зав­жди на вус­тах у зо­ло­то­ніс­ців. Особ­ли­во, ко­ли мо­ва йде про ді­тей, ста­рень­ких чи тяж­кох­во­рих лю­дей. На­ші чи­та­чі, яких це сто­су­єть­ся, […]

Па­лії все ще на­ді­ють­ся, що ми­неть­ся

Нез­ва­жа­ю­чи на ряд спо­со­бів ци­ві­лі­зо­ва­ної ути­лі­за­ції го­род­ніх рос­лин­них реш­ток та лис­тя, іг­но­ру­ю­чи всі зу­сил­ля ко­му­наль­них служб міс­та з на­дан­ня пос­луг з ви­ве­зен­ня цьо­го не­пот­ре­бу, зо­ло­то­нісь­кі “гос­по­дар­ни­ки” впер­то про­дов­жу­ють вда­ва­ти­ся до най­прос­ті­шо­го – їхньо­го спа­лю­ван­ня. Як прик­лад – сис­те­ма­тич­на ро­бо­та спе­ці­а­ліс­тів від­ді­лу кон­тро­лю за бла­го­ус­тро­єм уп­рав­лін­ня ЖКГ Олек­сан­дра Го­ро­дин­ця та Мак­си­ма […]

У роз­ді­лі “Різ­не” де­пу­та­ти роз­гля­ну­ли біль­ше пи­тань, ніж бу­ло ви­не­се­но у по­ряд­ку ден­но­му

14 ве­рес­ня від­бу­ла­ся 38-а по­за­чер­го­ва сесія місь­кої ра­ди, у ро­бо­ті якої взя­ли участь 20 де­пу­та­тів. На роз­гляд міс­це­вих об­ран­ців бу­ло вине­се­но 5 пи­тань, вклю­ча­ю­чи роз­діл “Різ­не”. Ке­ру­вав хо­дом зіб­ран­ня місь­кий го­ло­ва Ві­та­лій Вой­це­хівсь­кий. Ос­нов­ною при­чи­ною тер­мі­но­вос­ті за­сі­дан­ня ста­ли прий­ня­ті Вер­хов­ною Ра­дою змі­ни до По­дат­ко­во­го Ко­дек­су Ук­ра­ї­ни, де, зок­ре­ма, йдеть­ся про […]