Но­ви­на жи­ве до­ти, по­ки нав­ко­ло неї рос­туть чут­ки

НЕЗ­РУЧ­НЕ ПИ­ТАН­НЯ го­лов­но­му лі­ка­рю КП “Зо­ло­то­нісь­кий місь­кий центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги” Ві­рі АН­ТО­НО­ВІЙ:
Ві­до­мо, що здо­ров­’я – най­біль­ша цін­ність не ли­ше ок­ре­мої лю­ди­ни, а й усьо­го сус­піль­ства. То­му ця те­ма зав­жди на вус­тах у зо­ло­то­ніс­ців. Особ­ли­во, ко­ли мо­ва йде про ді­тей, ста­рень­ких чи тяж­кох­во­рих лю­дей. На­ші чи­та­чі, яких це сто­су­єть­ся, або ж їх­ніх рід­них, ду­же за­не­по­ко­є­ні ін­фор­ма­ці­єю про те, що на­чеб­то ос­тан­нім ча­сом з’я­ви­ли­ся пев­ні труд­но­щі з от­ри­ман­ням силь­но­ді­ю­чих і нар­ко­тич­них пре­па­ра­тів для он­кох­во­рих лю­дей. Як Ви про­ко­мен­ту­є­те ці чут­ки, і чи іс­ну­ють по­діб­ні пе­ре­бої у пос­та­чан­ні ме­ди­ка­мен­тів за прог­ра­мою “Дос­туп­ні лі­ки”?
– Перш за все, хо­чу заз­на­чи­ти, що наш Центр не має пра­ва від­пус­ка­ти нар­ко­тич­ні чи ін­ші силь­но­ді­ю­чі лі­ки, ми ли­ше ви­пи­су­є­мо на них ре­цеп­ти. Збут та­ких мед­пре­па­ра­тів здій­снює ап­те­ка №30, що має на це від­по­від­ний доз­віл. Ос­кіль­ки строк дії лі­цен­зії в цій ус­та­но­ві за­кін­чу­вав­ся, ми по­ча­ли ви­пи­су­ва­ти лі­ки із за­па­сом на 15 днів. Зов­сім ско­ро ця ап­те­ка ма­ти­ме но­ву лі­цен­зію. Але й ми не си­ди­мо, склав­ши ру­ки: два дні то­му від­пра­ви­ли до­го­вір в КП “Ап­теч­не об­’єд­нан­ня “Фар­ма­ція”, і, по­ки зо­ло­то­нісь­кий ап­теч­ний зак­лад от­ри­має від­по­від­ний доз­віл, нар­ко­тич­ні за­со­би пос­та­ча­ти­ме чер­кась­ка ап­те­ка №198. Зви­чай­но, зо­ло­то­нісь­ким па­ці­єн­там чи їх­нім рід­ним не до­ве­деть­ся са­мим їз­ди­ти до об­лас­но­го цен­тру, це ро­би­ти­меть­ся цен­тра­лі­зо­ва­но. Зно­ву ж та­ки, наш Центр сі­мей­ної ме­ди­ци­ни не має пра­ва тран­спор­ту­ва­ти їх, бо пот­рі­бен суп­ро­від, спе­ці­аль­ний сейф, доз­віл, міс­це для збе­рі­ган­ня. Та­кож ве­ла­ся роз­мо­ва із за­ві­ду­ю­чим ап­те­ки цен­траль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні, яка має лі­цен­зію на від­пуск нар­ко­тич­них пре­па­ра­тів. Як­що от­ри­ма­є­мо доз­віл пос­та­ча­ти че­рез цю установу, то це був би ви­хід із си­ту­а­ції.
Що­до от­ри­ман­ня мед­пре­па­ра­тів за прог­ра­мою “Дос­туп­ні лі­ки”, ні­я­ким чи­ном ця си­ту­а­ція не сто­су­єть­ся. На неї пе­ред­ба­че­на дер­жав­на суб­вен­ція, і аж 4 ап­те­ки у Зо­ло­то­но­ші за­ді­я­ні у цьо­му уря­до­во­му про­ек­ті: ЦРА №30, “Є-ап­те­ка”, “Ба­жа­є­мо здо­ров­’я” і “Ва­ше здо­ров­’я”. На­ра­зі ап­те­ка “Аві­цен­на” теж має на­мір під­пи­са­ти до­го­вір.