Категорія: Першоджерело

Незручні питання директору КП «Міський ринок» Тарасові Супруну

Як повідомили нам всюдисущі читачі нашої газети, два тижні підряд протягом вихідних біля комунального ринку велися якісь розкопки з боку вул. Обухова. Чи можете Ви пояснити, які роботи проходили на земельній ділянці і чому саме у вихідні? Принагідно хочемо поцікавитися, чому тільки 24 квадратних метри асфальту було покладено на в’їзді […]

Пільги учасникам бойових дій

Нещодавно Верховна Рада ухвалила ряд змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». За законом військові, які беруть участь в АТО, також мають статус учасника бойових дій та відповідно – ветерана війни. Отримати статус учасника бойових дій можливо лише на підставі рішення спеціальних комісій, які утворені […]

НЕЗ­РУЧ­НІ ПИ­ТАН­НЯ начальнику управління економіки Вікторії ОСТРОГЛАЗОВІЙ:

Підприємці ринку, які у березні 2017 року підписали договори на обслуговування із адміністрацією СТ “Центральний ринок-Золотоноша”, були введені в оману, не підозрюючи, що міська рада розриває договір оренди земельної ділянки із Облспоживспілкою. З березня по серпень вони мали фінансові канікули, сплачуючи лише за комунальні послуги. У серпні 2017-го договори були […]

Що робити з аварійною березою?

До редакції газети «Златокрай» звернувся житель нашого міста Анатолій Чебишев, який проживає за адресою: вулиця Новоселівська, 47/2. Він занепокоєний аварійним сухостоєм – старою березою, яка височіє за його парканом. У вітряну погоду сухе гілляччя летить у двір пенсіонерові та на проїжджу частину. Більше того, цурпалки зачіпають лінії електропередач. Анатолій Іванович […]

НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ: начальнику управління праці та соціального захисту населення Тетяні ЛУКОМСЬКІЙ:

Депутати міської ради на початку року затвердили програму “Турбота”, один з пунктів якої передбачає зубопротезування пільгових категорій населення, зокрема, чорнобильців та АТОвців. Але добігає кінця вже восьмий місяць поточного року, а люди не можуть скористатися своїм правом. Тим більше, що для реалізації Програми закладені кошти. У чому полягає проблема і […]

Незручні питання: на­чаль­ни­ку місь­ко­го від­ді­лу ос­ві­ти Оль­зі СТРО­КАНЬ:

Не сек­рет, що з по­за­ми­ну­ло­го ро­ку з місь­ко­го бюд­же­ту по­ча­ли ви­ді­ля­ти­ся до­дат­ко­ві кош­ти з роз­ра­хун­ку 350-500 гри­вень у рік на од­ну ди­ти­ну на за­без­пе­чен­ня жит­тє­ді­яль­нос­ті дош­кіль­них та нав­чаль­них зак­ла­дів на­шо­го міс­та, які ра­ні­ше пок­ри­ва­ли­ся за ра­ху­нок бать­ківсь­кої пла­ти. Кож­на роз­суд­ли­ва лю­ди­на ро­зу­міє, що цих мі­зер­них кош­тів не мо­же вис­та­чи­ти на […]

НЕЗ­РУЧ­НІ ПИ­ТАН­НЯ пер­шо­му зас­туп­ни­ку місь­ко­го го­ло­ви Оле­го­ві Мас­лу:

Ба­га­то меш­кан­ців Зо­ло­то­но­ші не мо­жуть зро­зу­мі­ти, на пер­ший пог­ляд, оче­вид­них ре­чей, вва­жа­ю­чи та­ку пос­та­нов­ку пи­тан­ня нес­пра­вед­ли­вою. Мож­ли­во, прос­то че­рез те, що не зна­ють йо­го су­ті або до кін­ця не ро­зу­мі­ють. Мо­ва йде ось про що. Влас­ник при­ват­ної са­ди­би має при­ва­ти­зо­ва­ну ді­лян­ку, на якій сто­їть йо­го бу­ди­нок і за яку він […]

НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ:Ди­рек­то­ру КП “Місь­кий во­до­ка­нал” Сер­гію КУЗ­НЄ­ЦО­ВУ

Наразі у рамках програми “Золотоноша власними руками” у черзі перебувають 37 проектів на асфальтування вулиць. Містяни вкладали в розробку проектно-кошторисної документації не лише власні кошти, а й надію на те, що нехай не цього, а бодай наступного року міський бюджет таки втілить їх у життя. Але ходять чутки, що через […]

НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ: Заступнику міського голови Світлані Судді

  Про плачевний стан приміщення місцевого краєзнавчого музею не знає у Золотоноші хіба що байдужий або незрячий. У ньому зібрано понад 15 тисяч цінних музейних предметів, більше 9 тис. з них входять у національну скарбницю історичної пам’яті України. Але сама будівля вже давно потребує капітального ремонту. Один з наших читачів, […]

Но­ви­на жи­ве до­ти, по­ки нав­ко­ло неї рос­туть чут­ки

НЕЗ­РУЧ­НІ ПИ­ТАН­НЯ   Не­що­дав­но на тор­го­вій пло­щі, у са­мо­му се­ред­міс­ті Зо­ло­то­но­ші, від­крив­ся но­вий зак­лад з ви­піч­ки хлі­бо­бу­лоч­них ви­ро­бів. Но­віт­ній ди­зайн фа­са­ду при­мі­щен­ня при­єм­но вра­жає око пе­ре­хо­жо­го, як і до­во­лі ши­ро­кий асор­ти­мент то­ва­ру. Але про йо­го ді­яль­ність се­ред міс­тян вже пі­шов неп­ри­єм­ний роз­го­лос, що пра­ців­ни­кам зак­ла­ду ні­де по­ми­ти ру­ки, бо не […]