Мітки: амброзія

“Стоп ам­бро­зія” у тес­то­во­му ре­жи­мі

На черговій сесії у міській раді на­чаль­ник уп­рав­лін­ня жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва Олек­сандр Фло­рен­ко від­зві­ту­вав про ап­ро­ба­цію 20 літ­рів но­во­го еко­ло­гіч­но без­печ­но­го та не­ток­сич­но­го за­со­бу бо­роть­би з бур­’я­ном “Стоп ам­бро­зія” віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка. Вип­ро­бу­ван­ня прой­шли у ра­йо­ні цен­траль­но­го ста­ді­о­ну, ре­зуль­та­ти об­роб­ки бу­ли втіш­ни­ми. То­му біль­ша пар­тія пре­па­ра­ту бу­де за­куп­ле­на для бо­роть­би з  цим […]

Про амброзію слід не бідкатися, а викорінювати

Тема боротьби з амброзією у Золотоноші залишається доволі актуальною. Банальне косіння цього шкідника не дає бажаного результату. Щороку ділянки цієї алергенної рослини збільшуються. Бригада косарів комунального підприємства «Міський водоканал» фізично не встигає знищувати бур’яни на території міста, починаючи від струнківського поля до Вільхів, і закінчуючи кілометровою відстанню від Згарів до […]