Мітки: школа

Незручні питання: на­чаль­ни­ку місь­ко­го від­ді­лу ос­ві­ти Оль­зі СТРО­КАНЬ:

Не сек­рет, що з по­за­ми­ну­ло­го ро­ку з місь­ко­го бюд­же­ту по­ча­ли ви­ді­ля­ти­ся до­дат­ко­ві кош­ти з роз­ра­хун­ку 350-500 гри­вень у рік на од­ну ди­ти­ну на за­без­пе­чен­ня жит­тє­ді­яль­нос­ті дош­кіль­них та нав­чаль­них зак­ла­дів на­шо­го міс­та, які ра­ні­ше пок­ри­ва­ли­ся за ра­ху­нок бать­ківсь­кої пла­ти. Кож­на роз­суд­ли­ва лю­ди­на ро­зу­міє, що цих мі­зер­них кош­тів не мо­же вис­та­чи­ти на […]