Мітки: Страхування

Не­щас­них ви­пад­ків на ви­роб­ниц­тві по місту не за­ре­єс­тро­ва­но

На за­сі­дан­ні ра­ди з пи­тань без­печ­ної жит­тє­ді­яль­нос­ті на­се­лен­ня бу­ли під­ве­де­ні під­сум­ки ро­бо­ти за пер­ше пів­річ­чя 2018 ро­ку. Як розповів стра­хо­вий ек­сперт з охо­ро­ни пра­ці Зо­ло­то­нісь­ко­го від­ді­лен­ня уп­рав­лін­ня ви­ко­нав­чої ди­рек­ції Фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­ра­ї­ни у Чер­кась­кій об­лас­ті Сер­гій При­ходь­ко, ні­я­ких не­пе­ред­ба­чу­ва­них си­ту­а­цій на ви­роб­ниц­тві, які б приз­ве­ли до по­гір­шен­ня здо­ров­’я чи […]